The importance of social innovation for the visually impaired citizens

The Istanbul Metropolitan Municipality (IMM) Case

Authors

  • Nazmiye Kaan

DOI:

https://doi.org/10.36096/brss.v3i3.204

Keywords:

Innovation; Social Innovation; Registration Service, Impaired citizens; Local Governments, The Istanbul Metropolitan Municipality

Abstract

Today, innovation appears as new ideas, creative ideas, new situations in the form of devices or methods. Innovation is also often seen as the implementation of better solutions that meet new requirements, specific needs, or current market needs. Social innovation has special importance among the forms of innovation. This study aims to evaluate social innovation applications for visually disabled citizens in local governments. This study also aims to conduct a registration service review for visually impaired citizens within the scope of social innovation. With the registration service, it is aimed to voice the books in line with the demands of visually impaired members through volunteer readers. This study also evaluates the IMM’s social innovation efforts that provide innovative solutions to their problems. Additionally, this study also evaluated audio libraries for visually impaired individuals, which help them to read books.

References

Akçil, A, (2019). Sosyal ?novasyon Üzerine Bir Ara?t?rma, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi.

Aksoy, M. (2007). Kamuda ?novasyon, http://www.inovasyon.org/pdf/MA.Kamuda. Inovasyon.pdf

Akyos, M. (2019). Ça?da? Yenilikçi Yerel Yönetimlere, http://www.inovasyon.org/pdf/MA.Cagdas.Yenilikci.Yerel.Yonetimlere.pdf

Alt?n, A. & ?ahin, E. O. (2019). Yerel Yönetimlerde Alternatif Hizmet Sunma Yöntemi Olarak Yerel Hizmetlere Gönüllü Kat?l?m, Avrasya Sosyal ve Ekonomi Ara?t?rmalar? Dergisi (ASEAD). 6(3). 89-114.

Ate?, M. (2018). Türkiye’de Sosyal ?novasyon Uygulamalar? ve Genç Nüfusun Potansiyeli, SETA Yay?n?, 253, 1-31.

Bak?rc? Ramazan, (2009). Milli Kütüphane’de Görme Engellilere Sunulan Hizmetler ve Geli?meler, Bilgi Dünyas? Dergisi, 10(1). 100-104.

Berkün, S. & Durmaz, V. (2019). Yerel Yönetimlerin Etkinli?inde Ekip Çal??mas?n?n Rolü: Yerel Yönetim Birlikleri, International Anatolia Academic Online Journal / Social Science Journal, 5(1). 43-54.

Denge, (2019). ?effaf, Kat?l?mc? ve Hesap Verebilir Yerel Yönetim ?çin Ölçütler, http://www.birarada.org/upload/Node/27582/files/2019_02_DDA_Yerel_Yonetimler_Olcut_Metni.pdf

Dinç, F. (2019). Yönetsel Aç?dan Yerel Yönetimler Ve Spor ?li?kisi: Mersin Büyük?ehir Belediyesi Örne?i, Gazi Üniversitesi Sa?l?k Bilimleri Enstitüsü Doktora Tezi.

Erbil, C. (2017). Piramidin Alt? (Bottom of the Pyramid) Stratejisinin Sosyal ?novasyon Süreci ile Eyleme Dönü?türülmesi: Bir Durum Çal??mas?, ??letme Ara?t?rmalar? Dergisi, 9/1, 307-338.

Esemer, Y. Yüksel, M. & ?aylan, O. (2019). Yerel Yönetimlerde ?novasyon Uygulamalar?na Yönelik Bir De?erlendirme, Hukuk ve ?ktisat Ara?t?rmalar? Dergisi, 11 (2). 175-189.

Gökçe, G. S. (2010). ?novasyon Kavram? ve ?novasyonun Önemi, https://fka.gov.tr/sharepoint/userfiles/Icerik_dosya_ekleri/firat_akademi/%c4%b0novasyon%20kavrami%20ve%20%c4%b0novasyonun%20%c3%96nem%c4%b0.pdf

Gökçe, G. S. (2015). Kamuda ?novasyon ve Türkiye’deki Uygulamalar?, Uluslararas? Yönetim ve Sosyal Ara?t?rmalar Dergisi, 2 (4). 28-37.

Grice, C. J. Davies, A. Patrick, R. & Norman, W. (2012). Defining Social Innovation, https://youngfoundation.org/wpcontent/uploads/2012/12/TEPSIE.D1.1.Report.DefiningSocialInnovation.Part-1-defining-social-innovation.pdf

Güngör, G. & Göksu, A. (2013). Kamu ?novasyon Uygulamas?: Türkiye Örne?i, http://www.isites.info/pastconferences/isites2013/isites2013/papers/isites13246.pdf

Güngör, S. (2012). Yerel Yönetim ve Merkezi Yönetimin Görev Payla??m?, Akademik Bak?? Dergisi, 32, 1-12.

Güven, A. & ?im?ek, G. (2018). Yerel Yönetimlerin Sosyo Ekonomik Geli?imi Ve Tan?t?m? Aç?s?ndan Film Platolar?n?n Önemi: Midwood Örne?i, Say??tay Dergisi, 108, 123-148.

Güzeller, F. (2019). Yerel Yönetimlerde ?novasyon Kavram? ve Uygulamalar?, https://www.fikretguzeller.com/?pnum=166&pt=Yerel+y%C3%B6netimlerde+inovasyon+kavram%C4%B1+ve+uygulamalar%C4%B1

?BB, (2019). ?stanbul Büyük?ehir Belediyesi Kütüphane ve Merkezler Müdürlü?ü ?stanbul Görme engelliler Bilgi Merkezi, Sesli Kütüphane, https://seslikutuphane.ibb.gov.tr/tr/hakkimizda-0.html

Kalay, F. & K?z?ldere, C. (2015). Türk ??letmelerinin ?novasyon Performans?n? Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Ara?t?rma, Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Ara?t?rmalar? Dergisi (OÜSBAD). 13, 36-63.

Küçük, H. (2019). Merkez-Çevre Teorisi ve Yerelle?meye Etkisi: ?talya Örne?i, Journal of Political Administrative and Local Studies, 2(1). 1-26.

Özdemir, F. & Ar, M. ?. (2015). Sosyal Yenilik Üzerine Bir Alan Ara?t?rmas?, Giri?imcilik ve ?novasyon Yönetimi Dergisi, 4(1). 17-43.

Toprak, C. (2018). Sosyal ?novasyonun Marka ?maj?na Olan Etkisi, F?rat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi.

Uzkurt, C. (2017). Yenilik (?novasyon) Yönetimi ve Yenilikçi Örgüt Kültürü (Kültürel, Yönetimsel ve Makro Yakla??m). Beta Yay?nlar?, 2. Bask?, ?stanbul.

Vurur, S. (2019). Yerel Yönetimler Ba?lam?nda Sosyal Politika Çerkezköy Belediyesi Örne?i, Tekirda? Nam?k Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi.

Ye?ilkaya, M. & Y?ld?z, T. (2018). Özgeci Davran?? Ekseninde Sosyal ?novasyon E?iliminin ?ncelenmesine Yönelik Bir Ara?t?rma, Giri?imcilik ?novasyon ve Pazarlama Ara?t?rmalar? Dergisi, 2(4). 81-97.

Y?ld?r?m, A. C. & Smyrl, M. (2019). Social Innovation in Translation: New Welfare Instruments in Turkey, Siyasal: Journal of Political Sciences, 28(1). 99–115.

Downloads

Published

2020-12-17

How to Cite

Kaan, N. (2020). The importance of social innovation for the visually impaired citizens: The Istanbul Metropolitan Municipality (IMM) Case. Bussecon Review of Social Sciences (2687-2285), 2(3), 8–15. https://doi.org/10.36096/brss.v3i3.204

Issue

Section

Articles