Integrated technologies, advances and benefits in Industry 4.0
PDF

Keywords

Industry 4.0
Digital Business
IoTs
Cyber

How to Cite

Duran, S., & Sengil, G. (2019). Integrated technologies, advances and benefits in Industry 4.0. International Journal of Business Ecosystem & Strategy (2687-2293), 1(2), 31-38. https://doi.org/10.36096/ijbes.v1i2.100

Abstract

Expressing the digitalization of industry in today's world which is rapidly developing day by day, Industry 4.0 is accepted as the most important technology revolution of our time. This shows that a new era in production has started and the industry has been digitized. In order to adapt to this change, companies should actively follow the innovations and shape the organizational structure accordingly. However, if this is the case, we can respond to the expectations of the current period. That is why it is necessary to activate Industry 4.0 after learning all aspects of it and to develop marketing strategies that can adapt to this digital age. In today's competitive environment, it is inevitable to act integrated into this new situation. This study is designed to emphasize how important it is to identify Industry 4.0 and the most heavily affected marketing strategies from it. It is also a review of the conceptual explanation of Industry 4.0 and the importance of advances in new technologies.

https://doi.org/10.36096/ijbes.v1i2.100
PDF

References

Acar, O. K. (2018). Entelektüel Sermaye Birikiminde İnsan Kaynaklari Yönetimi Politikalari: Süleyman Demirel Üniversitesi Örneği. Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, 6(14), 193-215. DOI: 10.33692/avrasyad.510626

Alçın, S. (2016), Üretim İçin Yeni Bir İzlek: Sanayi 4.0, Journal of Life Economics, (8), pp. 19-30

Bilgiç, E and Esen, M. F. (2018) Endüstri 4.0 Işığında Veri Madenciliği Ve Pazarlama: Literatür Taramasıyla Son Gelişmeler, Yeni Trendler, İşletme Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, (2) 21-29

Ertuğrul, İ and Deniz, G. (2018). 4.0 Dünyası: Pazarlama 4.0 ve Endüstri 4.0. Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,7(1),158-170.

Frederick, D. (2016), libraries, Data and The Fourth Industrial Revolution, Library Hi Tech News, 33(5),9-12.

Gilgeous, V. and M Gilgeous (1999), Integrated Manufacturing Systems, 1999- emeraldinsight.com.

Gümüşoğlu, Ş. (2018). Bilimsel Yaklaşımlarla Değişim, Dönüşüm ve Kalite 4.0. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi,33(2),543-568.

Hacioglu, U., & Sevgilioglu, G. (2019). The evolving role of automated systems and its cyber-security issue for global business operations in Industry 4.0. International Journal of Business Ecosystem & Strategy (2687-2293), 1(1), 01-11. https://doi.org/10.36096/ijbes.v1i1.105

Hacioglu, U. (2019). Blockchain Economics and Financial Market Innovation. Springer International Publishing, ISBN: 978-3-030-25274-8

Hacioglu, U. (2020). Digital Business Strategies in Blockchain Ecosystems. Springer International Publishing, DOI: 10.1007/978-3-030-29739-8

Hacioglu, U. (2020b). Handbook of Research on Strategic Fit and Design in Business Ecosystems (pp. 1-775). Hershey, PA: IGI Global. doi:10.4018/978-1-7998-1125-1

Jara, A. J., Parra, M. C., & Skarmeta, A. F. (2012). Marketing 4.0: A new value added to the Marketing through the Internet of Things. 2012 Sixth International Conference on Innovative Mobile and Internet Services in Ubiquitous Computing, (p. 852-857). Sanpaolo Palace Hotel, Palermo, Italy.

Kaban Kadıoğlu, Z. (2019). Uluslararası İletişim Düzeninde İnternet Tabanlı Küresel İletişim Şirketlerinin Rekabet Ortamları, Büyüme Stratejileri ve Toplumsal Dışsallıkları: Microsoft, Apple, Google ve Facebook. Erciyes İletişim Dergisi Uluslararası Dijital Çağda İletişim Sempozyumu Özel Sayısı, (1), 225-244. DOI: 10.17680/ erciyesiletisim.484684

Kılıç, S ve Alkan, M. (2018). Dördüncü Sanayi Devrimi Endüstri 4.0: Dünya ve Türkiye Değerlemeleri. Girişimcilik İnovasyon ve Pazarlama Araştırmacıları Dergisi, 2(3), 29-49.

Krauss, M. (2017). Marketing 4.0 Argues the Marketplace Has Changed, and the Customer is in Control. Marketing News, April/May, 26-27.

Ovacı, C. (2017). Endüstri 4.0 Çağında Açık İnovasyon. Maliye Finans Yazıları, Özel Sayı, 113-132.

Özsoylu, A. F. (2017). Endüstri 4.0. Çukurova Üniversitesi İİBF Dergisi, 21(1), 41-64.

Öztemel, E. ve Gürsev S. (2018). Türkiye’de Lojistik Yönetiminde Endüstri 4.0 Etkileri ve Yatırım İmkanlarına Bakış Üzerine Anket Uygulaması. Marmara Fen Bilimleri Dergisi, 2, 145-154.DOI: 10.7240/marufbd.408560

Pamuk, N., S. ve Soysal, M.(?). Yeni Sanayi Devrimi Endüstri 4.0 Üzerine Bir İnceleme, Hacettepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,İşletme Bölümü,Ankara. ( a thesis)

Sedefçi, K.(2018). Endüstri 4.0 Bakış Açısıyla Nesnelerin İnterneti Ve Müşteri Deneyimi Açısından İncelenmesi. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Global Pazarlama Bilim Dalı,İstanbul.(a thesis)

Sener, S. and Elevli, B. (2017). Endüstri 4.0’da Yeni İş Kolları ve Yüksek Öğrenim,Mühendis Beyinler Dergisi, 2(1), 2528-9802.

Sert, S. (2008), Uluslararası Pazarlara Giriş Stratejileri Ve Bu Süreçte Ortaya Çıkabilecek Problemler: Uşak İli Tekstil Sektöründe Bir Araştırma, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, Afyon. (A thesis)

Siemens. (2017). Endüstri 4.0 yolunda el kitapçığı.

Soylu, A. (2018). Endüstri 4.0 ve Girişimcilikte Yeni Yaklaşımlar, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bililmler Enstitüsü Dergisi, sayı 32, Denizli, s.43-57.

Taş, H. Y. (2018). Dördüncü Sanayi Devrimi’nin (Endüstri 4.0) Çalışma Hayatına ve İstihdama Muhtemel Etkileri. OPUS–Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 9(16), 1817-1836. DOI: 10.26466/opus.479123

Toker, K. (2018). Endüstri 4.0 ve Sürdürülebilirliğe Etkileri. Istanbul Management Journal, 29(84), 51–64.

Uslu, B., Gür, C. ve Eren, T.(2019). Endüstri 4.0 Uygulaması İçin Stratejilerin Aas ve Topsıs Yöntemleri İle Değerlendirilmesi. Eskişehir Teknik Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 7(1), 13 – 28, DOI: 10.20290/aubtdb.440473

Ünlü, F., Atik, H. (2018). Türkiye’deki İşletmelerin Endüstri 4.0’a Geçiş Performansı: Avrupa Birliği Ülkeleri İle Karşılaştırmalı Ampirik Analiz. Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi, 17(2),431-463.

Yıldız A. (2018), Endüstri 4.0 İle Bütünleştirilmiş Dijital Tedarik Zinciri, BMIJ, (2018), 6(4): 1215-1230 doi:http://dx.doi.org/10.15295/bmij.v6i4.322

Yüksekbilgili, Z and Çevik., Z. G. (2018). Endüstri 4.0 Bağlamında Türkiye’nin Yerine İlişkin Güncel ve Gelecek Eksenli Bir Analiz. Nişantaşı Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Yönetimi Bölümü, İstanbul. (a thesis).

Internet sources

http://blog.milliyet.com.tr/4-sanayi-devrimi--2---nesnelerin-interneti--siber-fiziksel-siztemler--akilli-fabrikalar/Blog/?BlogNo=541046, (ACCESS DATE: 20.06.2019)

https://ceylanparlakay.com/2017/03/27/pazarlama-ve-reklam-dunyasinda-endustri-4-0-bizi-nasil-etkiliyor/, (ACCESS DATE: 29.06.2019)

https://www.cleverism.com/industry-4-0/&prev=search, (ACCESS DATE: 24.06.2019)

https://www.optessa.com/blog/industry-4-0-history-technology-business transformation/(https://www.fortuneturkey.com/akilli-uretim-cagi-endustri-40-42841, (ACCESS DATE: 20.06.2019)

https://www.sanayidegelecek.com/en/sanayi-4-0/tarihsel-gelisim/, (ACCESS DATE: 18.06.2019)

© 2020 by the authors. Licensee BSC International Publishing, Istanbul, Turkey. This article is an open-access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).